Archive - Bank BTB
Internet Banking Credit Calculator

Archive

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı haqqında hesabat

2024

Maliyyə vəziyyəti (balans) haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Maliyyə nəticəsi (mənfəət/zərər) haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

2017